Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor houders van:

(Houders van een zwemabonnement, zwemleskaart of meerbadenkaart, 10-weken sportkaart etc.)

Definities

Partijen:              

De gebruiker van de diensten van het zwembad (=abonnementhouder) en St. Sport- en Dorpscentrum Vaassen (=abonnementgever), verder genoemd De Koekoek

Meerbadenkaart, zwemleskaart, meerbadenkaart, 10 weken sportkaart:

Een kaart waarmee de gebruiker een vast aantal keren gebruik kan maken van bepaalde specifieke activiteiten binnen De Koekoek afgegeven aan de abonnementhouder en bedoeld is als toegangsbewijs.

  1. Algemeen

a. De Koekoek heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist. Indien een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnementschap schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft (hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door De Koekoek zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de abonnementhouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd, ontvangt de abonnementhouder met betrekking tot de resterende duur van de abonnementsperiode een restitutie. Dat geldt niet voor 10 en/of 25 badenkaarten en E-tickets: deze kunnen niet worden geannuleerd en vindt geen restitutie plaats.
b. De Koekoek behoudt zich het recht voor om het zwembad, de accommodatie en/of faciliteiten tijdelijk te sluiten, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn. De geldigheidtermijn van de diverse badenkaarten zijn ruim voldoende om gebruik te maken van het zwembad.
c. De Koekoek houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden en meerbadenkaarten. Het openstellingsrooster is beschikbaar op de website www.dekoekoek.nl
d. De Koekoek behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website, www.dekoekoek.nl. Standaard worden tarieven per 1 januari verhoogd.
e. De Koekoek kent voor alle bezoekers van kaarthouders huisregels, die de veiligheid waarborgen. Deze huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen De Koekoek en de kaarthouder. De huisregels zijn zichtbaar opgehangen bij de receptie in de toegangshal van de accommodatie. Bij overtreding van deze huisregels door kaarthouder heeft De Koekoek het recht om de kaart in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie. Binnen onze accommodatie wordt u geacht de huisregels te respecteren. U krijgt indien gewenst een kopie van de receptioniste.

  1. Geldigheid meerbadenkaart

a. Meerbadenkaart: Een meerbadenkaart van 12 of 25 keer is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De geldigheidsduur geeft voldoende mogelijkheden om deze 10 of 25 baden binnen één jaar te verbruiken. Indien één jaar na aankoopdatum nog tegoeden aanwezig zijn dan komen deze automatisch te vervallen. Opschorting van meerbadenkaarten is niet mogelijk.
b. Zwemleskaart: Een 4-wekelijkse zwemleskaart is 4 weken geldig en vooruit voldaan via de receptie of online.
c. Turbo leskaart: is geldig gedurende de periode dat de turbolessen zijn ingedeeld.
d. In uitzonderlijke gevallen kan De Koekoek afwijken van onder a genoemde geldigheid. De Koekoek bepaalt in welke gevallen dit wordt verleend.

  1. Betaling meerbadenkaarten, zwemleskaarten etc.

a. Betaling van meerbadenkaarten, zwemleskaarten etc. geschiedt direct aan de kassa door middel van contante betaling/maestro (pin) of via mijn.dekoekoek.nl

  1. Pashouders

a. Door De Koekoek wordt een bewijs verstrekt in de vorm van een pas. De kosten voor deze pas zijn 1-malig. Deze pas, die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is, dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van De Koekoek. De pas is middels naam van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de pas, brengen wij de kosten in rekening voor een nieuwe pas. Zonder een pas kan toegang tot het zwembad van De Koekoek geweigerd worden.
b. Het management is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van De Koekoek niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de (ex)abonnementhouder tot nakoming van de tussen partijen geldende overeenkomst.

  1. Beëindiging of wijziging

a. Tussentijdse opschorting of stopzetten van meerbadenkaarten is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien geen gebruik gemaakt wordt van het aantal baden binnen de gestelde termijn van één jaar.

     6. Geldigheid E tickets

Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:

a. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang elektronisch gecontroleerd en kan maar eenmalig gebruikt worden
b. De QR code niet vouwen of beschadigen, anders kan deze niet gelezen worden.
c. Het E-ticket is alleen geldig als de QR-code leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de QR-code aan via een beelddrager zoals een smart Phone.
d. E-tickets zijn gebonden aan een dag en/of tijdstip en zijn alleen geldig op dat moment.
e. Betaling van E-tickets geschiedt met de betaalmethode iDEAL.
f. E-tickets kennen geen wettelijke ‘afkoelingsperiode’ van 7 dagen omdat het om een vorm van vrijetijdsbesteding gaat. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden of verplaatst naar een ander moment.

  1. Zwemles

a. Wanneer een kind wordt opgegeven voor zwemles reserveert de klant een plaatsje binnen de zwemlessen. Om ervoor te zorgen dat er continuïteit bestaat in de zwemlessen zijn een aantal voor waarden opgesteld die dit moeten waarborgen. Een ononderbroken leerlijn zorgt ervoor dat een kind sneller en beter leert zwemmen
b. Bij betaling van het inschrijfgeld wordt een zwemlespas op naam van uw kind uitgereikt, die al gebruikt kan worden tijdens recreatief zwemmen. De pas staat op naam en is niet overdraagbaar. De pas wordt 1-malig uitgereikt. Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe pas aanschaffen tegen betaling bij de receptie.
c. Mocht u onverhoopt besluiten geen zwemlessen bij de Koekoek te volgen, vindt geen restitutieplaats van het inschrijfgeld.
d. Voor alle reguliere zwemlessen geldt dat u een vast bedrag betaalt per 4 weken. Het bedrag dient vooraf aan de 4 weken te zijn betaald via de receptie of via mijn.dekoekoek.nl.
e. Voor alle turbolessen geldt dat het volledige bedrag voor aanvang van de 1e zwemles is voldaan.
f. De zwemlespas dient iedere les te worden gescand, bij de tourniquet. Zonder pas is geen entree mogelijk en staat uw kind niet geregistreerd in de zwemles. Met iedere zwemlespas heeft u wel meerdere keren toegang door de tourniquet zodat u mee kunt lopen om uw kind om te kleden voor de les. 5 minuten voor het einde van de zwemles heeft u nogmaals toegang met de zwemlespas om uw kind weer op te kunnen halen.
g. In het leerlingenvolgsysteem worden regelmatig door de zwemonderwijzers de vorderingen van uw kind bijgehouden
h. Diplomagarantie wordt verstrekt voor een turbocursus A of B mits uw kind geschikt bevonden is tijdens de test-les.
i. De diplomagarantie geldt alleen mits er 90% aanwezigheid is geregistreerd
j. Voor de veiligheid van uw kind kan het van belang zijn ons op de hoogte te brengen van persoonlijke omstandigheden, zoals lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s
k. Alle zwemonderwijzers zijn gediplomeerd en hebben een afgifte VOG (Verklaring omtrent gedrag)
l. Wij leiden op voor het Nationale zwemdiploma van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ. 2-jaarlijks wordt een toets afgenomen bij alle zwemonderwijzers of zij voldoen aan normen die gesteld zijn om diploma’s af te mogen nemen.
m. Iedere laatste les van de maand is een kijkles waarbij de laatste 20 min. van de zwemles vanaf de tribune kan worden gevolgd.
n. Tijdens de schoolvakanties in de gemeente Epe, Regio missen, worden de zwemlessen van de middag naar de ochtend verplaatst.
o. Op officiële feestdagen komt de zwemles te vervallen. Indien mogelijk zal een alternatief worden gegeven. U wordt hierover geïnformeerd via de mail.
p. Wanneer uw kind over gaat naar een ander niveau of af mag zwemmen wordt u hierover geïnformeerd via een (trigger)mail. Zorg er a.u.b. voor dat uw emailadres goed in mijn.dekoekoek.nl staat zodat u de mail ook ontvangt.
q. U kunt per niveaugroep 1 maal verzuimen. Hiervoor kunt u in mijn.dekoekoek.nl een inhaalles reserveren. Indien u niet binnen een maand reserveert vervalt de inhaalles. (5X diploma A, 1X diploma B en 1X diploma C. Gemiste lessen worden niet vergoed, er vindt geen restitutie plaats.

  1. Aansprakelijkheid

a. aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen De Koekoek is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
b. de Koekoek is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van De Koekoek.
c. De Koekoek is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht, waaronder een verplichting van de Overheid of technische storingen.
d. Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste zwem- of sportles zal de leskaart verlengd worden.
e. Kaarthouder verklaart bij deze voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door De Koekoek geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden die de veiligheid van de abonnementhouder of overige gebruikers kan schaden worden bij elk bezoek voor betreding van de zwem- of sportzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. De Koekoek heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren. Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van De Koekoek mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van De Koekoek gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000 per schadegebeurtenis.
f. E-tickets: De Koekoek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de abonnementhouder ingevoerde emailadres evenals door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.
g. Daar waar de voorwaarden niet voorzien, zijn besluiten van het management van De Koekoek bindend.

     9. Privacy

De Koekoek houdt zich aan de regelgeving voor een goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in het Privacy beleid van De Koekoek.

De Koekoek maakt steeds meer gebruik van social media als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze social mediapagina’s zijn algemeen toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website en/of social media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij de receptie of via info@dekoekoek.nl kenbaar maken.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.