Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor ABONNEMENTHOUDERS (houders van een zwemabonnement, zwemleskaart of meerbadenkaart etc.)

Definities

Partijen                               : de gebruiker van de diensten van het zwembad (=abonnementhouder) en St. Sport- en Dorpscentrum Vaassen (=abonnementgever)

Abonnement                     : een maand-, kwartaal- of jaarabonnement door St. Sport- en Dorpscentrum Vaassen afgegeven aan de abonnementhouder

E-ticket                               : het document dat wordt besteld en betaald op de website van Sportcentrum de Koekoek (mijn.dekoekoek.nl) en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs     

Meerbadenkaart             : een kaart, waarin de gebruiker een vast aantal keren gebruik kan maken van bepaalde specifieke activiteiten binnen Sportcentrum De Koekoek

Abonnementhouder      : een natuurlijke persoon die een abonnement, zwemleskaart of meerbadenkaart koopt

Bezoeker                             : Een natuurlijk persoon die abonnementhouder is of een losse kaart of een E-ticket heeft gekocht

Algemeen

 • Sportcentrum de Koekoek is gerechtigd de op het abonnementschap of het E-ticket van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. Indien een abonnementhouder een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn abonnementschap schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, tenzij de wijziging(en) niet van ingrijpende aard is (zijn) en een louter ondergeschikt karakter heeft ( hebben). De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Sportcentrum De Koekoek zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de abonnementhouder geacht wordt de wijziging(en) onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Indien geldig en tijdig is opgezegd, ontvangt de abonnementhouder met betrekking tot de resterende duur van de abonnementsperiode een restitutie. Dat geldt niet voor E-tickets: deze kunnen niet worden geannuleerd.
 • Sportcentrum De Koekoek behoudt zich het recht voor om het zwembad, de accommodatie en/of faciliteiten tijdelijk te sluiten, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn. De geldigheidtermijn van de diverse abonnementen zijn ruim voldoende om gebruik te maken van het zwembad.
 • Sportcentrum De Koekoek houdt zich het recht voor om het openstellingsrooster tussentijds te wijzigen zonder restitutie van abonnementsgelden. De openstellingsrooster is beschikbaar op de website dekoekoek.nl
 • Sportcentrum De Koekoek behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder meer kenbaar op haar website, www.dekoekoek.nl. Standaard worden tarieven van abonnementen per 1 januari verhoogd.
 • Sportcentrum De Koekoek kent voor alle bezoekers toegangsregels, die de veiligheid waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen Sportcentrum De Koekoek en de abonnementhouder. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen in de toegangshal van de accommodatie, bij de receptie. Bij overtreding van deze toegangsregels door abonnementhouder heeft Sportcentrum De Koekoek het recht om het abonnement in te trekken zonder verplicht te zijn tot enige restitutie van abonnementsgelden.

Geldigheid abonnement / meerbadenkaart

 • Meerbadenkaart: Een meerbadenkaart van 12/25 keer is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De geldigheidsduur geeft voldoende mogelijkheden om deze 10/25 baden binnen één jaar te verbruiken. Indien één jaar na aankoopdatum nog tegoeden aanwezig zijn dan komen deze automatisch te vervallen. Opschorting van meerbadenkaarten is niet mogelijk.
 • In uitzonderlijke gevallen kan Sportcentrum De Koekoek afwijken van onder a genoemde geldigheid. Sportcentrum De Koekoek bepaald in welke gevallen dit wordt verleend.

Betaling abonnementsgelden / meerbadenkaarten

Betaling van meerbadenkaarten geschiedt direct aan de kassa door middel van contante betaling/maestro (pin) of via mijn.dekoekoek.nl

Abonnementsbewijs pashouders

 • Door Sportcentrum De Koekoek wordt een abonnementsbewijs verstrekt in de vorm van een pas. De kosten voor deze pas zijn € 5,35. Deze pas, die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is, dient de deelnemer altijd bij zich te hebben en te tonen bij de receptie van Sportcentrum De Koekoek. De pas is middels naam van de deelnemer in het ledenbestand aan de betreffende deelnemer gekoppeld. Bij verlies of beschadiging van de pas, brengen wij € 5,35 in rekening voor een nieuwe pas. Zonder een pas kan toegang tot het zwembad van Sportcentrum De Koekoek geweigerd worden.
 • De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de pas voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van Sportcentrum De Koekoek niet langer mogelijk is. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de tussen partijen geldende

Beëindiging of wijziging

 • Tussentijdse opschorting of stop zetten van meerbadenkaarten is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien geen gebruik gemaakt wordt van het aantal baden binnen de gestelde termijn van één jaar.

Geldigheid E tickets

Het E-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:

 1. Dit toegangsbewijs wordt bij de toegang elektronisch gecontroleerd en kan maar eenmalig gebruikt worden.
 2. De QR code niet vouwen of beschadigen, anders kan deze niet gelezen worden.
 3. Het E-ticket is alleen geldig als de QR code leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de QR code aan via een beelddrager zoals een smart Phone.
 4. E-tickets zijn gebonden aan een dag en/of tijdstip en zijn alleen geldig op dat moment.
 5. Betaling van E-tickets geschiedt met de betaalmethode iDEAL. Tarieven staan op de website van Sportcentrum De Koekoek.
 6. E-tickets kennen geen wettelijke ‘afkoelingsperiode’ van 7 dagen omdat het om een vorm van vrijetijdsbesteding gaat. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden of verplaatst naar een ander moment.

Aansprakelijkheid

 • Aanwezigheid in of deelname aan enige activiteit binnen Sportcentrum De Koekoek is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
 • Sportcentrum De Koekoek is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of leiding van Sportcentrum De Koekoek.
 • Sportcentrum De Koekoek is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen.
 • Indien er door overmacht geen les of activiteit kan plaatsvinden, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste zwem- of sportles zal de zwemleskaart verlengd worden. Lesgeld en E-tickets worden niet terugbetaald.
 • Deelnemer verklaart bij dezen voldoende gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Sportcentrum De Koekoek geboden. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts). Beperkende omstandigheden die de veiligheid van de deelnemer/ bezoeker of overige gebruikers kan schaden worden bij elk bezoek voor betreding van de zwem- of sportzaal kenbaar gemaakt aan de receptie. Sportcentrum De Koekoek heeft dan het recht om de toegang in dat geval om veiligheidsredenen te weigeren.
 • Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Sportcentrum De Koekoek mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van Sportcentrum De Koekoek gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000 per schadegebeurtenis.
 • E-tickets: Sportcentrum De Koekoek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres evenals door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.
 • Daar waar de voorwaarden niet voorzien, zijn besluiten van de manager/Bestuur van Sportcentrum De Koekoek bindend.

Privacy

Sportcentrum De Koekoek houdt zich aan de regelgeving voor een goede omgang met persoonsgegevens zoals vastgelgd in het Privacybeleid van Stichting Sport- en Dorpscentrum Vaassen

Stichting Sport- en Dorpscentrum Vaassen maakt steeds meer gebruik van social media  als communicatiemiddel en voor publicatie van foto’s. De website en onze social media pagina’s zijn algemeent toegankelijke media, waar de informatie vrij vanaf gehaald kan worden. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw beeltenis op de website, en/of social media en het gebruik van uw beeltenis voor opnames door externe instanties/partners, dan kunt u dit bij de receptie kenbaar maken.

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Voorwaarden Zwemles kinderen en Volwassenen:

Voor de zwemles kunt u de algemene voorwaarden zwemles raadplegen.

Voorwaarden verhuur van 1 van beide locaties of delen van 1 van beide locaties

Voorverhuur van 1 van beide locaties of delen van 1 van beide locaties  kunt u de algemene voorwaarden voor verhuur raadplegen.